ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย saraburi vocational college
ที่ตั้ง
ไม่ระบุ
Contact No. 0-3621-1016
19-06-09 20690 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม


วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา


วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชา

Course
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
รับนักศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) มีประเภทวิชาและสาขาดังนี้
  
  1. ประเภทวิชาคหกรรม   
    1.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
    1.2 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
    1.3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 
  2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   
    2.1 สาขาวิชาการบัญชี
    2.2 สาขาวิชาการขาย
    2.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
    2.4 สาขาวิชาเลขานุการ
    2.5 สาขาวิชาธุรกิจขายปลีก
  
  3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   
    3.1 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
  
  4. ประเภทวิชาศิลปกรรม   
    4.1 สาขาวิชาออกแบบ
    4.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
    4.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
    4.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
รับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช. มีสาขาวิชาดังนี้
  
  1. ประเภทวิชาคหกรรม   
    1.1 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
    1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย
    1.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  
  2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   
    2.1 สาขาวิชาการโรงแรม (ระบบทวิภาคี)
 
  3. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   
    3.1 สาขาวิชาการบัญชี
    3.2 สาขาวิชาการตลาด
    3.3 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
    3.4 สาขาวิชาโลจีสติกส์
    3.5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    3.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  
  4. ประเภทวิชาศิลปกรรม    
    4.1 สาขาวิชาการออกแบบ
    4.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
รับนักศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับ ปวส. มีสาขาวิชาดังนี้
  
  1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   
    1.1 สาขาวิชาการบัญชี
    1.2 สาขาวิชาการตลาด
    1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    1.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    1.5 สาขาวิชาโลจีสติกส์
  
  2. ประเภทวิชาคหกรรม   
    2.1 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
    2.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  
  3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
    3.1 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
  
วิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชา
ผู้สนใจติดต่องานวัดผลฯ
โทรศัพท์ 036-211016 ต่อ 224  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ที่อยู่ : 555 ถ.พิชัยณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร.0-3621-1016
Fax : 0-3622-1222
เว็บไซต์ : http://www.rsc.ac.th/newweb/

COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.