Untitled Document
เกี่ยวกับ 88DB
  เกี่ยวกับเรา
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อตกลงและเงื่อนไข
นโยบายการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
คำนิยาม
 
ข้อความที่กล่าวถึงใน “ข้อตกลงและเงื่อนไข” (ทั้งนี้รวมถึงข้อความที่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงหรือแก้ไขคำนิยามไว้ ณ ที่นี้ หรือในบริบทที่เกี่ยวข้อง) ต้องมีความหมายเดียวกันกับที่ใช้ในนโยบายการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
ทางบริษัทยึดถือปฏิบัติตามนโยบายรักษาความลับส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ในการรับข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็ปไซต์์
และทางบริษัทจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ผ่านความยินยอมจากท่านโดยเด็ดขาด
 
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่ทางบริษัทจัดให้กับลูกค้า
รวมไปถึงการบริการทางการตลาดและกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของบริษัทและหน่วยงานในเครือ
ในกรณีที่ท่าน ในฐานะผู้โฆษณา ได้เลือกลงทะเบียนใน “88ดีบี หุ้นส่วนการบริการที่ท่านไว้วางใจ” ท่านต้อง:
(1) หากท่านเป็นบุคคลธรรมดา ต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตของท่าน หรือแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
หรือพาสปอร์ตตัวจริงของท่านที่บริษัท หรือ (2) หากเป็นองค์กรหรือบริษัทให้ส่งสำเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนธุรกิจเพื่อพิจารณา
ทั้งนี้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต หรือ สำเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนธุรกิจของท่าน (1) จะได้รับการเก็บรักษ
าในชั้นลับสุดยอดโดยบริษัท และ (2) ทำลายอย่างถูกต้องในทันทีที่ข้อมูลในสำเนาได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว
ในขณะที่ลงโฆษณาของท่านทางเว็ปไซต์์ ท่านไม่สามารถอนุญาตให้ทางบริษัทให้อีเมล์แอดเดรสของท่านกับกลุ่มลูกค้า
ในอนาคตของท่านเพื่อให้ติดต่อท่านกลับผ่านทางอีเมล์เป็นการส่วนตัวไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
.
 
การถ่ายโอนข้อมูล
 
ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมผ่านทางเว็ปไซต์์ต้องเก็บรักษาและได้รับการดำเนินเรื่องในประเทศใดๆที่บริษัทมีสาขา หรือหน่วยงานในเครือดำเนินการอยู่ ในการให้ข้อมูลผ่านทางเว็ปไซต์์นี้ ท่านยินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลไปยังต่างประ
เทศได้ พร้อมกันนี้ท่านยินยอมให้ผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์์หรือลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้ ถ่ายทอด เปิดเผย หรือส่งต่อ
ข้อมูลของท่านไปยังบุคคลอื่นได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทางบริษัทตกลงที่จะไม่นำเลขที่ประจำตัวประชาชน หรือ
เลขที่หนังสือเดินทางของท่านออกแสดง (หากไม่จำเป็น) รวมถึงไม่เปิดเผยชื่อของท่านแก่คนทั่วไป หรือ (2) เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมหมายเลขบัตรประชาชนตาม
ที่ได้ระบุไว้โดยเด็ดขาด
 
การเข้าถึงข้อมูล
 
ท่านมีสิทธิ์ในการขอเรียกดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทได้ อีกทั้งท่านยังมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนตัวของท่าน (ขึ้นอยู่กับการยืนยันหลักฐานแสดงตน)ที่เก็บรักษาไว้กับบริษัท และสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส่วนตัวได้เอง ยกเว้น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขพาสปอร์ต หรือ หมายเลขใบรับรองการขึ้นทะเบียน
ธุรกิจที่ไม่สามารถแก้ไขใดๆได้หากไม่ได้รับการรับรองว่าไม่ใช่หมายเลขที่ถูกต้อง
 
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 
ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและการปฏิเสธของท่าน ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการเก็บรักษาไว้กับบริษัทจนกว่าท่านจะร้องขออย่างเป็นทางการ
ให้บริษัทลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกจากฐานข้อมูลของบริษัท อย่างไรก็ตามท่านสามารถลบข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็ปไซต์์เมื่อใดก็ได้
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ที่หมายเลข 02 612 8888 หรือ อีเมล์ cs@88db.com
 
 
 
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.