เกี่ยวกับ 88DB
 
  เกี่ยวกับเรา
  นโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อตกลงและเงื่อนไข
เงื่อนไข
 
TH.88DB.com และ เครือข่ายย่อย (โดยเรียก ณ ที่นี้ว่า “เว็บไซต์”) ดำเนินการโดย บริษัท 88ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด (โดยเรียก ณ ที่นี้ว่า “บริษัท”) ซึ่งผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ติดต่อ ผู้ผ่านเข้าระบบออนไลน์สื่อสารผ่านเว็ปไซต์ไม่ว่าวิธีใด รวมถึง ผู้เข้าชมเว็ปไซด์ 88DB.com และ เว็บไซต์ใดๆที่เชื่อมโยงผ่านทาง “เว็ปไซต์”นี้ โดยเรียก ณ ที่นี้ว่า “ผู้ใช้บริการ” ต้องยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อตกลงและเงื่อนไข (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “T&C”) ที่ระบุด้านล่างนี้ หากผู้เข้าชมไม่ยอมรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ / หรือ “T&C” แล้ว กรุณาอย่าเข้าชม “เว็บไซต์” นี้ ทั้งนี้บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ“T&C” โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อท่านลงข้อมูลบน “เว็บไซต์”แล้ว การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ“T&C” จะมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทุกท่าน ทั้งนี้ผู้ใช้บริการ”เว็บไซต์” มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อตกลงและเงื่อนไข “T&C” เพื่อได้ทราบถึงนโยบายล่าสุด ซึ่งผู้ใช้ที่เข้าชม “เว็บไซต์” และใช้ บริการ (ที่จะกล่าวถึงด้านล่างนี้) สามารถยุติการใช้งาน “เว็บไซต์” เมื่อยื่นหนังสือแจ้งต่อบริษัทว่าไม่สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เกิดขึ้นได้ หากยังคงดำเนินการใช้ต่อไปจะถือว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และต้องปฏิบัติตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ / หรือ “T&C”ทุกประการ
 
1. ข้อตกลงทั่วไป
 
1.1 บริษัทจัดทำพื้นที่ออนไลน์สำหรับรวบรวมรายการบริการ หรือ สินค้าที่ บุคคลทั่วไป บริษัท และ องค์กรต่างๆ ต้องการนำเสนอ หรือ ต้องการใช้ และจัดทำการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ใช้ “เว็บไซต์” (“บริการ”) ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถส่งข้อความไปยังผู้ใช้อื่น หรือ ส่งข้อความให้บุคคลที่3 ผ่านทาง “เว็บไซต์” ได้
1.2 ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ผู้ซื้อ ผู้ขาย และบุคคลอื่นผู้เข้าชมเว็ปไซต์ รับทราบโดยตลอดว่า บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดพื้นที่ออนไลน์ในเว็ปไซต์ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร การเจรจา การเสนอสนองของผู้เข้าใช้บริการออนไลน์ในเว็ปไซต์เท่านั้น ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีส่วนรู้เห็น หรือ มีส่วนได้เสีย หรือ มีส่วนแบ่งทางธุรกิจกับ ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการ แต่อย่างใด
1.3 บริษัทมีส่วนในการ ดูแล ความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ “เว็บไซต์” และบริษัทได้ใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
2. ข้อห้ามสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทุกท่านตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ กระทำการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ต่อไปนี้ ซึ่งถือเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาด
 
2.1 ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทุกท่านละเมิดหรือพยายามละเมิด มาตรการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ โดยปราศจากข้อแม้ รวมถึงการพยายามเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับการใช้บริการ หรือเข้าไปยังเซอร์ฟเวอร์ (server) หรือ ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยพยายามทดลอง สแกน หรือ ทดสอบหาช่องโหว่ของระบบ หรือพยายามฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยและระบบการตรวจสอบความปลอดภัย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือพยายามสอดแทรกการบริการใด ๆ แก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ท่านอื่น ๆ เจ้าของ หรือเครือข่าย รวมถึงการส่งอีเมล์ที่ไม่พึงประสงค์ ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา
2.2 ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ใช้เว็บไซต์
2.2.1 เพื่อการถ่ายโอน จำหน่าย หรือจัดเก็บสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
2.2.2 เพื่อกระทำการใด ๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางธุรกิจ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งละเมิดความเป็นส่วนตัว ชื่อเสียง หรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือ
2.2.3 เพื่อกระทำการใด ๆ ที่หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ หมิ่นประมาทผู้อื่น รวมถึง อนาจาร ขมขู่ หรือใช้เว็บไซต์ไปในทางที่ผิดหรือน่ารังเกียจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทุกท่านพิมพ์ ดาวน์โหลด ทำซ้ำ หรือ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ประการอื่น (หากไม่จำเป็น) รวมทั้งห้ามผู้ใช้บริการเว็บไซต์กระทำการสื่อสารอันไม่สมควรใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ทั้งสิ้น หรือ
2.2.4 เพื่อกระทำการผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดไปในทางที่น่าจะเป็นความผิด หรือไม่เหมาะสมต่อศีลธรรม จารีตประเพณีอันดี การเมือง ศาสนา ความมั่นคงของชาติ เสถียรภาพของบริษัท หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
2.3 ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้เว็บไซต์ หากเป็นผู้ไร้ความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฏหมาย
2.4 ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ต้องไม่ลงโฆษณาที่ให้ข้อมูลผิดเพี้ยน เกินจริง หรือชักจูงไปในทางมิชอบ หรือข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ติดตามมาด้วย ทั้งนี้การโฆษณาทุกประเภทต้องไม่เป็นไปเพื่อการฉ้อโกง หรือขายสินค้าปลอมแปลงหรือไม่มีคุณภาพ
2.5 ผู้ใช้บริการเว็บไซต์สามารถลงโฆษณา เสนอขายสินค้าได้ใน TH.88DB.com แต่ต้องเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ผิดต่อศีลธรรม สินค้าจำพวกอาหารและยาต้องได้รับการอนุญาติโฆษณาจากทาง อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ก่อน
2.6 ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ต้องไม่ทำการส่งสแปมเมล์ รวมถึงอีเมล์อันไม่พึงประสงค์ประเภทต่าง ๆ
2.7 ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ต้องไม่ใช้เนื้อหาที่ผู้ใช้รายอื่นนำเสนอในเว็บไซต์ นอกเสียจากว่าจะใช้เพื่อการรับ ส่ง ระบุอีเมล์แอดเดรส และ/หรือโต้ตอบการโฆษณา หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.8 ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ต้องไม่ลบ หรือแก้ไขข้อมูล หรือเนื้อหาที่ผู้อื่นลงโฆษณาไว้หรือมีอยู่ก่อนแล้ว
2.9 ห้ามประกาศจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของแอมเวย์ทุกชนิด ทั้งสินค้าใหม่หรือสินค้ามือสอง
2.10 88BD.comไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการลงประกาศโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทนั้น ๆ และขอสงวนสิทธิ์ในการระงับโฆษณา หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ชำระมาแล้ว (ถ้ามี)
 
3. ระเบียบการใช้บริการเว็บไซต์
 
3.1. ระเบียบผู้ใช้บริการลงโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ (ผู้ลงโฆษณา)
เมื่อชำระค่าบริการแก่บริษัท หรือ เมื่อยอมรับการทดลองใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว ผู้ลงโฆษณาจะต้องทำตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุด้านล่าง และที่ปรากฏอยู่ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลในการลงโฆษณาหรือนำเสนอสิ่งใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ จะต้องถูกต้องตามข้อตกลงดังกล่าวเช่นกัน
ผู้ลงโฆษณายินยอมที่จะใช้บริการเว็บไซต์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ผู้ลงโฆษณายินยอมและอนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมเว็ปไซด์ สามารถเข้าชมโฆษณาของตนหรือเนื้อหาที่ลงไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ (ดังที่จะกล่าวถึงในข้อถัดไป) เพื่อการรับ ส่งอีเมลล์ และ/หรือโต้ตอบการโฆษณาหรือข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขโฆษณาเมื่อเห็นสมควร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ ณ ที่นี้
ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาเป็นบุคคลทั่วไป ท่านไม่จำเป็นต้องระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขพาสปอร์ตลงในโฆษณา
ผู้ลงโฆษณายินยอมและตกลงให้ทางบริษัท และ/หรือ หน่วยงานในเครือข่าย ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการจัดสรรการบริการที่จัดโดยบริษัท รวมทั้งบริการการตลาดและกิจกรรมพิเศษต่างๆของบริษัทและหน่วยงานในเครือข่าย
 
3.2. ระเบียบผู้อ่านโฆษณา
ผู้อ่านโฆษณายินยอมให้นำข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่ให้ไว้กับทางเว็บไซต์ไปใช้ เพื่อการรับ ส่ง ระบุ กำหนดที่ตั้ง สืบค้น และ/หรือโต้ตอบการโฆษณาหรือข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ด้านบนจะไม่นำขึ้นสู่เว็บไซต์ ทั้งนี้ผู้อ่านโฆษณายังยินยอมให้ถอดถอนหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์ หรือจากบริษัท เมื่อไม่ปฏิบัติตามหรือทำผิดวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาแล้วด้านบน
 
4. ใบรับรองสิทธิ์
 
เมื่อลงข้อความในเว็บไซต์แล้วถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้ทางบริษัทดำเนินการจัดการลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ และสิทธิ์ในการจัดการฐานข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว เพื่อให้ทางบริษัท ดูแล จัดแสดง และเผยแพร่เนื้อหาในเว็บไซต์ และ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ ที่นี้
 
5. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 
ข้อความ รูปภาพ เค้าโครง ฐานข้อมูล กราฟฟิค เสียง หรือ ข้อมูลประกอบเสียง ซอฟท์แวร์ ตราสินค้าและเนื้อความในเว็บไซต์ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือผู้ลงโฆษณา ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า และไม่สามารถดาวน์โหลดหรือทำซ้ำได้โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อมูลที่มีอยู่แล้วห้ามนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยเด็ดขาดและทางบริษัทมีสิทธิ์ในข้อมูลเหล่านั้นทุกประการ
 
6. เนื้อหาและข้อความ
 
ผู้ใช้บริการรับทราบ โดยตลอด ว่าบริษัทไม่ มีหน้าที่ในการ ตรวจสอบหรืออนุมัติเนื้อความใดๆที่ลงประกาศบนเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อความใดๆที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์ ดังนั้นไม่ว่าในกรณีใดก็ตามทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบเนื้อความใดๆบนเว็บไซต์ หรือเนื้อความใดๆที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์ หรือเนื้อความที่สูญหาย และ บริษัท ไม่เป็นตัวแทนหรือรับประกันเนื้อความ หรือความเที่ยงตรงของเนื้อความที่ลงประกาศบนเว็บไซต์
 
เนื้อหาหรือรายละเอียดใดๆ บนเว็ปไซต์ที่ลงประกาศโดยผู้ใช้บริการ อาจถูกเข้าชมโดยผู้ใช้บริการซึ่งมาจากเว็ปอื่น ซึ่งลิงค์เข้ามาที่เว็ปไซด์ของบริษัท ทางบริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมใดๆ บนเว็บไซต์ อันเกิดจากผู้ใช้บริการอื่นๆหรือบุคคลที่3จากเว็บไซต์อื่น
 
บริษัทมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการพิจารณาถอดถอนโฆษณา หรือเนื้อหาข้อความใดๆ ที่ลงประกาศบนเว็บไซต์ โดยไม่ต้องชดเชยหรือขอความช่วยเหลือใดๆ จากผู้ลงโฆษณา หรือผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงโฆษณา หรือผู้ใช้บริการ หรือเนื้อความในโฆษณานั้นฝ่าฝืนข้อกำหนดดังที่กล่าว ไว้ อย่างไรก็ตามในกรณี นี้ไม่ตัดสิทธิ ที่ทางบริษัทตัดสินใจถอดถอนโฆษณาหรือเนื้อหาข้อความใดๆ ออกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนด
 
7. ความรับผิดชอบ
 
การลงโฆษณาหรือการใช้บริการใดๆ กับทางบริษัท ฯ ถือเป็นวิจารณญานและดุลพินิจของผู้ใช้บริการโดยแท้ ดังนั้นจำนวนผู้ใช้บริการ ผู้รับบริการหรือผู้เข้าชมเว็ปไซต์ ณ วันเวลาใดเวลาหนึ่ง จึงเป็นเพียงการประเมินแนวโน้มหรือสถิติเพื่อให้ประกอบการพิจารณาเท่านั้น ซึ่งในการนี้ผู้ใช้บริการรับว่าบริษัทฯไม่อาจกำหนดจำนวนผู้ใช้บริการ ผู้รับบริการหรือผู้เข้าชมเว็ปไซต์ว่ามีจำนวนแน่นอนเท่าใด นอกจากนี้ทางบริษัทไม่ถือเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการ หรือบุคคลใดที่ได้เข้าใช้บริการใดๆบนเว็บไซต์ และไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหาย หรือสูญหายทั้งทางตรงและทางอ้อมอันอาจเกิดจาก หรือเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์เพื่อเหตุผลใดก็ตาม

ถึงแม้ทางบริษัทจะมุ่งมั่นในการจัดสรรการบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้ใช้บริการ แต่ทางบริษัทก็ไม่สามารถรับประกันข้อผิดพลาดของเว็ปไซต์ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าเซอฟเวอร์จะปราศจากไวรัสหรือ กลไกที่เป็นอันตรายอื่นๆ หากการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาเหล่านั้น อยู่ในความต้องการการบริการ ความต้องการอุปกรณ์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อค่าใช้จ่ายเหล่านั้น เว็บไซต์และข้อมูลที่อยู่ภายในได้รับการจัดสรรเพื่อการนำเสนอ โดยปราศจากการรับประกันใดๆทั้งสิ้น ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายทางบริษัทไม่รับรองการค้ำประกันใดๆ รวมทั้งปราศจากข้อเสียเปรียบอันอาจเกิดขึ้นต่อไป ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการจัดจำหน่าย การปฏิบัติตามสิทธิของบุคคลที่ 3 ทำเพื่อหวังผลประโยชน์ และไม่รับรองความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ ความถูกต้องของข้อมูล การบริการ ซอฟท์แวร์ ข้อความ กราฟฟิค และเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงถึงกัน
 
8. ความเสี่ยง
 
บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสี่ยงใดใดที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการในเว็ปไซด์นี้ และ เว็ปไซด์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็ปไซด์นี้ ผู้ใช้บริการทุกท่านต้องรับผิดชอบต่อการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้น รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดจากการลงประกาศ ทางบริษัทไม่เป็นผู้แทนหรือรับประกันความสัตย์จริง ความเที่ยงตรง หรือความน่าเชื่อถือของการสื่อสารใดๆที่ลงประกาศโดยผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือ รับรองความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ การเชื่อถือเครื่องมือหรือสื่อที่ลงประกาศไว้โดยผู้อื่น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการทั้งหมด บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการและป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงเว็บไซต์ได้ ในกรณีเกิดการละเมิดข้อตกลงการใช้บริการนี้ หรือละเมิดกฎหมาย หรือพิจารณาความเหมาะสมตามธรรมจรรยา นอกจากนี้บริษัทยังมีสิทธิ์โดยชอบธรรม ในการพิจารณาไตร่ตรองถอดถอนวัสดุเครื่องมือ เนื้อหา ข้อมูลใดๆที่ให้โทษ ผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือไม่เหมาะสม
 
9. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
 
เว็บไซต์อาจมีส่วนที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ใกล้เคียงได้ ซึ่งเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณ ทั้งนี้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นอยู่นอกเหนือการรับรองของบริษัท หากผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายจากการเข้าไปในเว็บนั้นๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
 
10. การชดเชยค่าเสียหาย
 
ผู้ใช้บริการเว็ปไซต์ยินยอมชดเชยค่าเสียหาย และ ปกป้องบริษัท เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน และตัวแทนของตน จากการเรียกร้อง การดำเนินคดี การร้องขอสิทธิ์ การชำรุดสูญหาย ของข้อมูลหรือสิ่งใดๆ อันเกิดจากการใช้บริการเว็ปไซต์ หรือเกิดจากการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้บริษัท สามารถดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องได้ทันที โดยไม่จำต้องบอกกล่าว
 
11. ข้อจำกัดในการบริการ
 
บริษัทมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการปกปิด ระงับหรือจำกัดการใช้บริการ รวมถึงระยะเวลาการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ ขนาดของเนื้อหา อีเมลล์ หรือ เนื้อความใดๆที่ส่งผ่านโดยการบริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการ พิจารณา ตรวจสอบ สืบค้น ผ่านระบบ เพื่อทำการแก้ไข ถอดถอนเนื้อความ ข้อมูลต่างๆที่ลงประกาศบนเว็บไซต์ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่จำต้องได้รับอนุญาตหรือแจ้งสาเหตุหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการลงโฆษณากับ 88DB ต้องยึดตามรูปแบบและคำแนะนำที่จัดไว้ให้ หากสมาชิกท่านใดไม่ปฏิบัติตามรายการต่างๆข้างล่างนี้ บริษัทจะไม่อนุญาตให้ลงโฆษณา และเป็นสมาชิกกับ 88DB
  • ภาษา/คำไม่เหมาะสม: ข้อความที่ไม่สุภาพ ข้อความที่เขียนขึ้นเพื่อโจมตี หรือภาษาที่ไม่เหมาะสมอื่นใด ไม่อนุญาตให้ใช้ในโฆษณา
    และแฟ้มบุคคล (member profile)
  • สื่อ/วัสดุทางเพศ : ไม่อนุญาตให้ลง สื่อที่ไม่เหมาะสม หรือ วิดีทัศน์ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสื่อทางเพศโดยตรง
  • เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม : ห้ามลงเนื้อหาที่เสื่อมเสีย หมิ่นประมาท ข่มขู่ ล่วงเกินทางเพศ ล่อลวง การแบ่งชั้นวรรณะ บ่งชี้ หรือ โจมตีบุคคลอื่น
  • สื่อ/วัสดุผิดกฎหมายI : ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ หรือ วัสดุที่ผิดกฎหมาย หรือ การบริการเข้าข่ายผิดกฎหมาย และผิดศีลธรรม.
  • สื่อลิขสิทธิ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต : ห้ามลงโฆษณาด้วยเนื้อหา หรือ สื่อ ที่มีลิขสิทธิ์ ที่ปราศจากการได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ
  • ข้อมูลชักนำในทางที่ผิด : ห้ามโฆษณาด้วยข้อความเท็จ ล่อลวง หรือ ชักนำในเชิงหลอกลวง
  • การลงโฆษณาในหมวดหมู่ที่ไม่เกี่ยวข้อง : ไม่อนุญาตให้ลงโฆษณาผิดหมวดหมู่ หรือ โฆษณาที่ขาดความเหมาะสมในหมวดหมู่นั้นๆ
  • การลอกเลียนโฆษณา : ห้ามลอกเลียนโฆษณาที่มีอยู่แล้ว หรือ โฆษณาคล้ายคลึงกัน ในประเภทหรือชนิดเดียวกัน
  • การลงโฆษณาซ้ำ : ท่านสามารถลงโฆษณาซ้ำได้ 1 ครั้งต่อวัน และ รวมทั้งหมดได้ไม่เกิน 5 ครั้ง
 
12. การสิ้นสุดการบริการ
 
บริษัทมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการลบหรือระงับการใช้งานของผู้ใช้บริการหรือผู้รับบริการ หรือ หยุดการใช้งานของอีเมลล์ หรือ ที่อยู่ไอพีจากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ หรือ หยุดการเข้าชมของผู้ใช้บริการ และ ถอดถอนเนื้อหาในบริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งในการนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจะไม่ทำการจัดส่งข้อมูล หรือ ไฟล์ใดใดให้กับบุคคลใดทั้งสิ้นที่ลงประกาศหรือเข้าชมบนเว็บไซต์ให้แก่ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ทั้งก่อนและหลังการระงับบริการ หรือ ในช่วงเวลาที่ถอดถอนข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกจากเว็บไซต์ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัททรงไว้ซึ่งสิทธิในการตรวจสอบ สืบค้น ผ่านระบบ ให้ข้อมูล ทำซ้ำ หรือกระทำการใดๆ ให้สามารถนำเอกสารหรือข้อมูลกลับมาใช้ได้ใหม่ เพื่อปกป้องสิทธิของบริษัท หรือบุคคลอื่น
 
13. การดำเนินคดีและการตัดสินคดี
 
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กล่าวถึงในที่นี้ ความขัดแย้งหรือเหตุการณ์ใดๆ อันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้ จะได้รับการคุ้มครองและแก้ไขภายใต้กฎหมายไทย โดยให้ดำเนินคดีที่ศาลในราชอาณาจักรไทย ทั้งผู้ใช้บริการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและบริษัทต้องยอมรับคำตัดสินของศาล ไทยเท่านั้น

หากมีกรณีเกิดขึ้นบริษัท เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน และตัวแทนจะไม่รับผิดชอบความเสียหาย สูญหาย หรือค่าเสียหายใดๆอันเกิดจากเหตุการณ์เหล่านั้น ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะเป็นใคร และผลจากการใช้งานจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไร หรือ การขาดความสามารถในการใช้บริการเว็บไซต์นั้นจะเป็นอย่างไร รวมถึงไม่รับผิดชอบการละเลยหรือการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วย
 
14. สิ่งที่ไม่รับรอง
ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมและรับประกันคุณภาพ ความปลอดภัย หรือ ความถูกกฎหมาย ของสินค้าและบริการที่ลงประกาศบนเว็บไซต์ รวมถึงความสัตย์และเที่ยงตรงของรายการสินค้าและบริการ ศักยภาพของผู้ขายในการขายสินค้า ศักยภาพของผู้จัดซื้อในการจ่ายค่าสินค้าและบริการ หรือการดำเนินการใดๆที่เสร็จสิ้นแล้วได้
หากมีกรณีเกิดขึ้นบริษัท เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน และตัวแทนจะไม่รับผิดชอบความเสียหาย สูญหาย หรือค่าเสียหายใดๆอันเกิดจากเหตุการณ์เหล่านั้น ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะเป็นใครและผลจากการใช้งานจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไร หรือ การขาดความสามารถในการใช้บริการเว็บไซต์นั้นจะเป็นอย่างไร รวมถึงไม่รับผิดชอบการละเลยหรือการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วย
 
15. การดำเนินคดีและการตัดสินคดี
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กล่าวถึงในที่นี้ ความขัดแย้งหรือเหตุการณ์ใดๆ อันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้ จะได้รับการคุ้มครองและแก้ไขภายใต้กฎหมายไทย โดยให้ดำเนินคดีที่ศาลในราชอาณาจักรไทย ทั้งผู้ใช้บริการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและบริษัทต้องยอมรับคำตัดสินของศาล ไทยเท่านั้น
 
 
 
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.