45,000 บาท
ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย DITSARA
ที่ตั้ง
117/4 ซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยา ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
Contact No. 028826030/0843609821
15-02-13 282 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

"เรียนอะไร หางานง่าย รายได้ดี" ....

น้องๆทุกคนคงจะเห็นด้วยกับพี่ว่า คำถามข้างต้นนี้เป็นคำถามยอดฮิตที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ครั้งนึงคำถามนี้ก็เคยเข้ามารบกวนจิตใจของน้องๆเข้าด้วยเหมือนกัน วันนี้พี่มีแนวทางง่ายๆมาฝากเพื่อให้พวกเราทุกคนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตค่ะ 

เนื่องจากกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้คนเราคำนึงถึงคุณภาพชีวิตมากขึ้นและยิ่งกว่านั้นยังต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย คนไทยเริ่มตื่นตัวกับการดูแลสุขภาพ วิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผู้สูงอายุจะก้าวทันเทคโนโลยีและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและวิทยาการทางการแพทย์จะกลายเป็นธุรกิจที่ทำเงินได้ในอนาคต ดังนั้นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพหรืออาชีพในสายงานด้านสุขภาพต้องเป็นอาชีพที่มีอัตราความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตอย่างแน่นอน 

ถ้าน้องๆทุกคนมีการเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ ศึกษาดูอาชีพที่เป็นที่ต้องการในอนาคต น้องๆก็จะได้มีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อเพื่อให้ตัวเองจบการศึกษาในสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการ อีกทั้งได้รับการฝึกฝนทักษะต่างๆให้พร้อมบรรจุงานได้ทันที 

น้องๆสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "อาชีพเพื่ออนาคต" ที่ www.ditsara.com

หลักสูตรการเรียนการสอน
    แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 3 เดือน / ภาคปฏิบัติ 3 เดือน 
    รวมระยะเวลาเรียน 840 ชั่วโมง 
    รับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ 
    ดำเนินการสอนด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มากล้นไปด้วยประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทาง ทุกสาขา 
    การศึกษาดูงานในคณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ภาควิชานิติเวชวิทยา 
    จบแล้วสามารถทำงานในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำและคลินิกทั่วประเทศ
    

สวัสดิการที่ได้รับ ฟรี ! 

    ชุดฝึกภาคปฏิบัติ 2 ชุด / ชุดนักศึกษา 1 ชุด / ชุดกีฬา 1 ชุด 
    ตำราและเอกสารประกอบการเรียน
    หอพักนักศึกษา แยก ชาย-หญิง (ติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง)
    อาหาร 3 มื้อ 
    บริการชักรีด
    ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อม Hi-Speed Internet 
    ห้องสมุด ห้องเรียนทฤษฏีและห้องปฏิบัติ (ติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง)
    กิจกรรมสันทนาการและทัศนศึกษา
 
ค่าใช้จ่าย 45,000 บาทถ้วน ตลอดหลักสูตร ไม่มีเก็บเพิ่มแม้แต่บาทเดียว!!
 
หลักสูตรภาคปกติ 
    วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.30 น.
    
หลักสูตรภาคพิเศษ
    วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 15.30 น.
 
 
 

หากคุณมีเวลาน้อยและอยากประสบความสำเร็จ ลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนของเราสิคะ (^^) 

อนาคตที่กำหนดได้ ที่  D I T S A R A โรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล


" เ พ ร า ะ พ ว ก เ ร า อ ยู่ ไ ด้ ด้ ว ย ค ว า ม ท ร ง จ ำ "

 

"เ ริ่ ม ต้ น ค ว า ม ท ร ง จำ ดี ๆ   เ ริ่ ม ต้ น ชี วิ ต ใ ห ม่   เ ริ่ ม ที่... ดิ ษ ฐ์ ร า"

 

 

 

Ditsara Child and Elderly Care School 

WWW.DITSARA.COM 

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 - 2553 โดย  Ditsara Child and Elderly Care School 

หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด
รายละเอียดผู้สอน
เพศหญิง
10 ปีขึ้นไป
ติดต่อผู้ให้บริการ
117/4 ซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยา ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.