ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd.
ที่ตั้ง
ไม่ระบุ
Contact No. 0-2912-3997/08-1844-2025
30-01-07 8106 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

   ก่อตั้งปีพุทธศักราช 2490

              ปีพุทธศักราช 2490 คุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน ได้ก่อตั้งสำนักงานทนายความธรรมนิติขึ้น เพื่อรับว่าความทั่วราชอาณาจักร และในระยะเวลาไม่นานนัก ชื่อ "ธรรมนิติ" ก็เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในความซื่อสัตย์สุจริต และความรอบรู้ในวิชาชีพ ซึ่งนักวิชาชีพชาวธรรมนิติทุกคนได้ยึดถือและปฏิบัติตลอดมาจนถึงทุกวันนี้

              เมื่อผู้ก่อตั้งธรรมนิติได้ถึงแก่กรรมลงในปีพุทธศักราช 2520 ได้สั่งว่า ให้ดำเนินงานสำนักงานต่อไป ภายใต้ชื่อ ธรรมนิติ โดยคำแนะนำของท่านบุศย์ ขันธวิทย์ อดีตอธิบดีผู้พิพากษาภาคและอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา คณะผู้ปฎิบัติงานของธรรมนิติ ในขณะนั้น จึงได้แปรรูปการดำเนินงาน โดยจดทะเบียนก่อตั้งเป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัดขึ้น เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2521

              ในยุคนี้เองที่ธรรมนิติได้เริ่มขยายการให้บริการประเภทใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพื่อสนับสนุนกิจการของลูกค้า หลายปีที่ผ่านมาธรรมนิติได้เติบใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้พัฒนาบริการทางวิชาชีพ ประเภทต่าง ๆ จนครบทุกสาขา ที่สำคัญได้แก่ บริการด้านกฎหมาย บริการด้านบัญชี บริการด้านการฝึกอบรมและสัมมนา การจัดทำเอกสารภาษีอากร และได้ร่วมกับบริษัท เดอะทรูธ จำกัด จัดตั้ง บริษัท ธรรมนิติและทรูธ จำกัด ขึ้น เพื่อให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้า ทำให้บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นกลุ่มบริษัททางวิชาชีพของคนไทยที่ให้บริการด้วยคุณภาพทางวิชาชีพแก่ลูกค้า ทั้งด้านกฎหมาย ภาษีอากร การเงิน และบัญชีอย่างครบวงจร

     บริษัทวิชาชีพในเครือธรรมนิติ

              เครือธรรมนิติ ประกอบด้วย บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) มีบทบาทในการนำกิจการทั้งปวงของ ธรรมนิติ และมีบทบาทเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทในเครือ บริษัทในเครือมีบทบาท ในการปฎิบัติ งานทางวิชาชีพ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของธรรมนิติ กล่าวคือ
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้ บริการด้านกฎหมาย และอรรถคดี
บริษัท ธรรมนิติอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่ให้ บริการด้านกฎหมาย ต่างประเทศ แก่ ลูกค้าต่างประเทศ กิจการร่วมทุน และบริษัทคนไทยที่มีกิจการระหว่างประเทศ
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้ บริการด้านการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน การตรวจสอบภายใน และการศึกษาวิเคราะห์และวางระบบบัญชี ระบบควบคุมภายใน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการ
บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด เป็นบริษัทที่ให้ บริการด้านการจัดทำบัญชี จัดทำเงินเดือน เตรียมและยื่นแบบภาษีอากรทุกประเภท
บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้ บริการด้านการจัดสัมมนา และฝึกอบรมหลักสูตร ด้านกฎหมายธุรกิจ ภาษีอากร บัญชี การเงิน การบริหาร และผลิตวารสารธรรมนิติ ฉบับ เอกสารภาษีอากร รวมทั้งหนังสือวิชาการอื่น ๆ
บริษัท ธรรมนิติและทรูธ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้ บริการด้านที่ปรึกษาทาง การเงิน การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การปรับปรุงโครงสร้างส่วนหนี้และหรือส่วนทุนของกิจการ การจัดหาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินใหม่ การจัดหาผู้ร่วมลงทุนรายใหม่

 

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน :
267/1 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 E-mail :
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) : group@dharmniti.co.th

นาย ปรีดิวิชญ์ พนมยงค ์ :
pridivit@dharmniti.co.th
โทรศัพท์ :
(662) 587 8080
โทรสาร :
(662) 585 9204
website :
www.dharmniti.co.th

COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.