ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย ห้องศิลปะอิ่มสี
ที่ตั้ง
N/A
Contact No. 08 1806 3920
02-12-09 3320 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม


ห้องศิลปะอิ่มสี
 

หลักสูตรศิลปะเด็กสร้างสรรค์ (Creative Kids Art) มุ่งเน้นพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความอิสระทางความคิดและจินตนาการ เรียนรู้วิธีการและเทคนิครูปแบบใหม่ๆ 
พร้อมกับการปฎิบัติงานจริงภายในห้องเรียนศิลปะ มีการผสมผสานรูปแบบของงานศิลปะที่หลากหลายเข้าด้วยกัน

 

เด็กจะได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยการถ่ายทอดผ่านทางงานศิลปะ เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานศิลปะอย่างมีระเบียบแบบแผน นอกจากเด็กๆจะได้รับการผ่อนคลาย และสนุกสนานกับเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบต่างๆแล้ว ยังเป็นการฝึกสมาธิ ฝึกความอดทน พร้อมกับสร้างเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์ ซึ่งจะทำให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างความเข้มแข็งและความอ่อนโยนในจิตใจของเด็กๆ

 

ผู้รับผิดชอบการสอน จันทนี กุณฑลจินดา (ครูบี) ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา มีประสบการณ์การสอนศิลปะโดยตรง
จากโรงเรียนสอนศิลปะสมุดไทย

 

สอนเด็กในช่วงอายุ 4-10 ปี โดยใน 1 ห้องเรียนจะสอนประมาณ 3-8 คน เด็กเล็กและเด็กโตสามารถเรียนร่วมกันได้ คอร์สศิลปะ 1 คอร์สประกอบด้วยการเรียนทั้งหมด 4 ครั้ง ราคา 1,000 บาท (รวมค่าอุปกรณ์) ในแต่ละครั้งจะใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมงครึ่ง โดย เด็กทุกคนจะได้รับผลงาน พร้อมการประเมินผลงานกลับไปด้วยทุกครั้ง

   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ห้องศิลปะอิ่มสี
จันทนี กุณฑลจินดา (ครูบี)

Tel.: 08 1806 3920

Email: emse.artschool@gmail.com
Website : http://sites.google.com/site/emseartschool/
ข้อมูลการเรียนการสอน
ไม่ระบุ
ติดต่อผู้ให้บริการ
N/A
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.