ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย โรงเรียนปิยะมินทร์
ที่ตั้ง
ไม่ระบุ
Contact No. 081-441-4355
19-05-11 1236 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม


เปิดสอนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและดูแลผู้สูงอายุ

โรงเรียนปิยะมินทร์

เปิดสอนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ (420 ชั่วโมง) หลักสูตร 6 เดือน

ขอบเขตเนื้อหา :
     วิชาที่สอนเกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic Care)
คือ ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมทั้งการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานจิตวิทยา
บริการพัฒนา บุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณภาพบริการในสถานพยาบาล เสริมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
นวดแผนไทย และภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติ และรวมทั้งติวเข้มเพื่อสอบเข้าพยาบาล ฟรี!

คณาจารย์ :
     เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน
- รับจำนวนจำกัด (เปิดเรียนเป็นช่วง ๆ ตลอดปี)
- ภาคปกติ จันทร์ - เสาร์
 + เปิดเรียน รุ่น 102 วันที่ 18 พ.ค. 2551
 + เปิดเรียน รุ่น 103 วันที่ 8 ส.ค. 2551
- ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์
- สำหรับผู้ที่มีงานประจำแล้ว จบแล้วสามารถไปสมัครงาน Part time ได้
- สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษา ม.4 - ม.6, ปวช., ปวส., มาเก็บเป็นหน่วยกิจได้ช่วงปิดเทอม
- ผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้

คุณสมบัติ :
- เพศ ชาย, หญิง อายุ 17-35 ปี
- การศึกษา ม.3 - ม.6 (กศน.), ปวช., ปวส., และปริญญาตรี
- น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 45 ก.ก.
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว

หลักฐานการสมัคร :
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2  รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาวุฒิการศึกษา,ใบรับรองแพทย์ อย่างละ 1 ชุด

จบการศึกษา : ปฏิบัติงานสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งดังกล่าว
- ทางโรงเรียนจัดหาที่ทำงานให้ รับประกันงาน 100% หรือ ศึกษาต่อ (พยาบาล)
- พนักงานผู้ช่วยงานการพยาบาล, พนักงานผู้ช่วยห้องเอ๊กซเรย์, พนักงานเวชระเบียน
- พนักงานผู้ช่วยกายภาพบำบัด, พนักงานเวรเปล, ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาลและเนอร์เซอรี่
- พนักงานบริบาลดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว เปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็ก และศูนย์พยาบาลพิเศษ

ติดต่อ : โรงเรียนปิยะมินทร์
คุณทิพอัมพร
มือถือ : 081-441-4355
อีเมล์ : tipumporn@gmail.com

COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.