ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย โรงเรียนศรีวิกรม์ / โรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
ที่ตั้ง
n/a
Contact No. 0-2712-1001-4
26-08-09 7662 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

โรงเรียนศรีวิกรม์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6

     


โรงเรียนศรีวิกรม์
 
เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้ง
เมื่อปีการศึกษา 2506 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และในปีการศึกษา 2546
ได้รับอนุมัติให้เปิดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ(English Programme)

นอกจากนี้ ยังเปิดรับนักเรียนทั้งประจำและไป-กลับ  โดยจัดบริการหอพักซึ่งแบ่งออกเป็นหอพักหญิง และหอพักชาย
อย่างเป็นสัดส่วน สะอาด มีมาตรฐาน และมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด

         โรงเรียนได้พัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ(Child Centred Programme) อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยส่งครูเข้ารับการอบรมโครงการ Thai School of Excellence โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนนานาชาติ 
เพื่อนำมาพัฒนากระบวนการสอน โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง


สถานที่และสภาพแวดล้อม
             โรงเรียนศรีวิกรม์ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท มีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา มีรถไฟฟ้าผ่านหน้าโรงเรียน  สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์วิชาต่างๆ ซึ่งเป็นห้องปรับอากาศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา สระว่ายน้ำ สนามกีฬากลางแจ้ง
โรงยิมเนเซียม มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง


หลักสูตรและแนวการสอน
เปิดสอน 3 หลักสูตร
          1. หลักสูตรสายสามัญ (ในระดับมัธยมศึกษา)   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถและได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง  ภายใต้การจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติในชีวิตจริงได้  รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีทักษะสังคมที่สมบูรณ์
          2. หลักสูตร Child Centred Programme (อนุบาล - มัธยมศึกษา)  เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการ
ของเด็กและชุมชน  โดยเน้นการเรียนการสอนที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ใช้การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความหมาย
ตามแนวคิด FUN (เรียนปนเล่น)  FIND (เห็นแก่นสาร)  FOCUS (ใช้งานเป็น)  FULFILLMENT (เติมเต็มศักยภาพ) 
          3. หลักสูตร English Programme (อนุบาล - มัธยมศึกษา) เป็นหลักสูตรสองภาษา (Bilingual)  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
และมั่นใจ ในขณะเดียวกันก็ยึดมั่นในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและทักษะสังคม มีสัดส่วน
การสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทย  60:40   แต่ละห้องเรียนมีครูประจำชั้น เป็นครูไทย 1 คนและครูต่างชาติเจ้าของภาษา 1 คน และเพื่อ
ให้การดูแลนักเรียนเป็นไปอย่างทั่วถึง จึงจำกัดนักเรียนไม่เกินห้องละ 20 คน
   


            การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน และเต็มตามศักยภาพ มีการพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ และพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน รวมทั้งรอบบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ได้มีการนำสื่อ และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ คอมพิวเตอร์, Sound Lab

          การเรียนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ(Native Speakers), เน้นทักษะการพูดให้สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เป็นการเรียนจาก
Activity เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคย สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เหมือนภาษาแม่ รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
(I.C.T) ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนศรีวิกรม์ เก่ง ดี มีความสุข ต่อไปในอนาคต

            นอกจากนี้ โรงเรียนศรีวิกรม์ยังได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสามารถและความสนใจ เช่นเทคนิคการใช้เสียง (VTA)  เทควันโด  ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  ดนตรีไทยและดนตรีสากล เป็นต้นสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...


ติดต่อ  : โรงเรียนศรีวิกรม์ / โรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
ที่อยู่ : 1020 – 1020/1 ถ.สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์  : 0-2712-1001-4
โทรสาร  : 0-2392-9685
เว็บไซต์  :
http://www.srivikorn.ac.th


คำที่เกี่ยวข้อง : ศรีวิกรม์ , โรงเรียน , School , สอนหนังสือ , เรียนหนังสือ , Srivikorn School , โรงเรียนเอกชน , โรงเรียนศรีวิกรม์
COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.