ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย KARATE-DO MARTIAL ARTS SCHOOL
ที่ตั้ง
ไม่ระบุ
Contact No. 081-329-6960/02-950-5753
31-10-08 2041 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัวคาราเต้-โด...หลักสูตรต้นแบบของกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนศิลปะป้องกันตัวคาราเต้-โด (KARATE-DO MARTIAL ARTS SCHOOL)
โรงเรียนศิลปะป้องกันตัวคาราเต้-โดได้เกิดขึ้นเพื่อสอนและเผยแพร่คาราเต้ ทั้งในรูปแบบป้องกันตัวและกีฬา รวมทั้งการเรียนรู้การต่อสู้ในศิลปป้องกันตัวอื่นๆ
อันประกอบไปด้วย มวยสากล มวยไทย ยูโด ไอคิโด และเทควันโด เพื่อนำมาประยุกต์และใช้ป้องกันตัวจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว คาราเต้-โด ได้รับการรับรองหลักสูตรและให้เปิดสอนตั้งแต่ปี 2541 ( เป็นแห่งแรกของประเทศไทย )
หลักสูตรของโรงเรียนยังได้เป็นหลักสูตรต้นแบบของกระทรวงศึกษาธิการ และยังสามารถนำไปเทียบโอนประสบการณ์ในวิชาพละและศิลปป้องกันตัว ทั้งในระดับสามัญศึกษา ปวช. ตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ เมื่อผู้เรียนสอบผ่านในหลักสูตรต่างๆของโรงเรียน จะได้ประกาศนียบัตรโดยการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ(โรงเรียนเอกชน)

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ( โรงเรียนหยุดวันพุธ ) ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 - 950 - 5753 ( ตลอดเวลา) ,
01-329-6960
หรือสอบถามผ่าน Website โรงเรียน http://www.thaikarate-school.com ถึงอาจารย์ผู้สอนโดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถสอบถามผ่าน  E-mail krukarate@thaimail.com ได้อีกด้วย


หลักสูตร
การสอนศิปะการต่อสู้ของโรงเรียน ได้ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจากระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถนำวิขาที่เรียนไปเทียบโอนในวิชาพลศึกษาหรือ วิชาศิลปป้องกันตัว ในระดับ ปวช.ได้ โดยไม่ต้องเรียนวิขาเหล่านี้อีกในสถาบันนั้นๆ
ติดต่อ : โรงเรียนศิลปคาราเต้-โด
(KARATE-DO MARTIAL ARTS SCHOOL)

โทรศัพท์ : 02-950-5753
มือถือ : 081-329-6960
อีเมล์ : ronnaphob@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.thaikarate-school.com

COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.