ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย โรงพยาบาลจุฬารัตน์
ที่ตั้ง
ไม่ระบุ
Contact No. ..
11-06-08 7869 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

โรงพยาบาลจุฬารัตน์       โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้เริ่มดำเนินกิจการขึ้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2531 โดยมีนายแพทย์กำพล พลัสสินทร์
เป็นผู้นำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆและกลุ่มนักธุรกิจระดับประเทศที่เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตประชาชน
รวมถึงความต้องการทางด้านสาธารณสุขที่เพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม โรงพยาบาลจุฬารัตน์
จึงถือกำเนิดขึ้นและสามารถก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถสร้างความไว้วางใจจาก
ผู้มาใช้บริการเป็นอย่างดี ด้วยเหตุดังกล่าวทีมงานผู้บริหารจึงมีความมั่นใจว่า


::::::::::::เราจะสามารถก้าวมาเป็นหนึ่งในธุรกิจการรักษาพยาบาลในเขตสมุทรปราการ:::::::::::::::::::::::::
 ทั้งนี้เพราะความทันสมัยของเทคโนโลยี พรั่งพร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและการบริการด้วยมิตรภาพ
ซึ่งจากนโยบายดังกล่าว ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจ จึงทำให้โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้มีการขยายตัวอยู่ตลอดเวลา
ดังจะเห็นได้จากปลายปี 2531 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้มีการเปิดให้บริการถึง 9 สาขา
ได้แก่ จุฬารัตน์ 1| จุฬารัตน์ 2| จุฬารัตน์ 3| จุฬารัตน์ 4 | จุฬารัตน์ 5| จุฬารัตน์ 7| จุฬารัตน์ 8| จุฬารัตน์ 9
และ จุฬารัตน์บางปะกงปิยะเวช

                       ค่านิยม 9 ประการของชาวจุฬารัตน์ = CHULARATS :
 C ustomer Focus ? เราจะเน้นลูกค้าประทับใจบริการ และสนองความต้องการ 
 H ospitality ?  เราจะมีความเป็นกันเองกับผู้รับบริการ(ทั้งภายนอกและภายใน)
 p-to-date ?  เราจะพัฒนารพ.ให้ทันสมัยอยู่เสมอทั้งข้อมูล,ข่าวสาร และทางการแพทย์
 L oyalty ?  เราจะภักดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย คือ ลูกค้า, องค์กร, คู่ค้า
 A ccountability ?  เราจะปฏิบัติงานเป็นที่เชื่อถือได้ทั้งจากลูกค้า,คู่ค้า และผลลัพธ์บริการ( RESULTS)
 R ights+Ethics ? เราจะปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานแห่งเหตุผล และหลักฐานข้อเท็จจริงและจรรยาบรรณโดยไม่ละเมิดสิทธิผู้ป่วย
 A cceptability ? เราจะมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งลูกค้า, คู่ค้า และสังคม
 T eamwork ? เราจะร่วมทำงานเป็นทีมอย่างมีความสมัครสมานสามัคคี เพื่อบรรลุพันธกิจของโรงพยาบาล
 S afety ? เราจะดำรงไว้ซึ่งความปลอดภัยทั้งลูกค้า,พนักงาน และสิ่งแวดล้อม

 
**ผู้รับบริการปลอดภัยโดยไม่สิ้นเปลือง**
 
นโยบายคุณภาพ : 
     **เราจะคำนึงถึงการรักษาและความปลอดภัยในชีวิตของผู้ป่วย และผู้รับบริการเป็นอันดับแรก **
 
คำขวัญของโรงพยาบาล : 
     **ให้ก่อนขอ บอกก่อนถาม จัดการก่อนเกิดปัญหา**

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

ติดต่อ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์
อีเมล์ : chularat@chularat.com
เว็บไซต์ : http://www.chularat.com/

ให้บริการมาเป็นเวลา
7 - 10 ปี
COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.